Genç çiftçi hibe ve destek başvuruları

2

Genç çiftçi hibe ve destek tarihi ne zaman diye merak edenler için bu haberimizi oluşturduk. Bu haberde Genç çiftçi projesi ve devlet desteğinin tam olarak neler olduğunu ve nasıl başvuru yapıldığını öğreneceksiniz. Genç girişimcilerimizin devlet desteğine başvuru yapmak istediklerinde neleri yapmaları gerektiğini tek tek yazdık. Haberimizde genç çiftçi hibe desteği 2017 konusunda da bir fikriniz olacaktır.

Bu kılavuz genç çiftçilerimize yol gösterme amacıyla hazırlanmış olup; hibe
desteklemesine başvuruda bulunmak isteyenlerin konu ile ilgili mevzuatı (Tebliğ,
Uygulama Rehberi, hibe sözleşmesi, bunların ekleri ve diğer düzenlemeleri) dikkatlice
incelemeleri ve buna göre müracaat etmeleri, ileride karşılaşabilecekleri sorunlar
noktasında kendilerine yardımcı olacaktır…

Genç çiftçi hibe ve destek başvuruları

. Programın uygulama alanı neresidir, genç çiftçi düşündüğü projeyi nerelerde
uygulamak üzere başvuru yapabilir?

Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve Büyükşehir yapılanmasıöncesi;tüzel
kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar. Dolayısıyla
büyükşehir yapılanması öncesi Malatya Merkez içerisinde kalan yerleşim yerlerinde proje
uygulaması yapılamaz.

Genç çiftçi hibe desteğinde hangi tür yatırımlara destek verilecektir?

Uygulama rehberinde proje konuları, kapasite ve şartları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Uygulama rehberini dikkatlice inceleyiniz.

Proje başvuruları hangi tarihe kadar ve nereye yapılacaktır?

Başvuruların iki aşaması bulunmaktadır. Genç çiftçi başvurusunu öncelikle
http://gencciftci.tarim.gov.tr/ adresine yapacaktır. Daha sonra bu sistemden aldığı belgeler ve diğer belgeler ile hazırladığı proje dosyasını 12 Mayıs 2016 tarihi mesai bitimine kadar, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği, dolayısıyla projesini uygulayacağı yerleşim biriminin bağlı olduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüklerine bizzat yapması şarttır. Proje dosyası içerik kontrolüne girilmeden belge
bazında kontrol edilerek bir tutanakla kendisinden teslim alınacaktır. Başvurunun son günlere
bırakılmadan teslim edilmesi genç çiftçinin yararına olacaktır.

Programa kimler başvurabilir, aranan şartlar nelerdir?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) 5 Nisan 2016 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış
olmak.

3) Okur-yazar olmak.

4) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.

5) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.

6) Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

7) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

8) Proje başvurularında, karı-koca veya aynı hanede ikamet eden kardeş-anne-baba olması durumlarında farklı konularda dahi olsa tek bir proje değerlendirmeye alınır.

9) Genç Çiftçinin çiftçilik faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde bir
karar ile mahkumiyet almış olmaması, dolandırıcılık, yolsuzluk, suç örgütüne dahil olma veya
Ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir faaliyetinin olmaması gerekmektedir.

Genç çiftçi başvuru dosyasında hangi belgeler olmalıdır?

Dosyada bulunan her bir belge müracaatçı tarafından bizzat imzalanmalıdır. Başvuru
dilekçesi(EK1) ekinde dosya hainde aşağıdaki belgeler olmalıdır.

a) Nüfus cüzdanı örneği.

b) Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan güncel belge.

c) Başvuru dilekçesi.

ç) Proje tanıtım formu(EK2).

d) Taahhütname(EK3).

e) Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.

f) Varsa proje konusu kapsamında almış olduğu eğitim/kurs bitirme belgesi.

g) Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.

ğ) Varsa %40 ve üzeri engelli(oranı ve çalışabilir olduğu raporda yazılı olacak), gazi
veya birinci derece şehit yakını(anne, baba, eş, kardeş, çocuk)olduğuna dair güncel belge.

h) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

I) Hali hazırda Projesini uygulayacağı yerde ikamet ediyorsa, Nüfus Müdürlüğünden
alınmış güncel ikametgah belgesi

i) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt hükmünce; … aile içindeki geliri kişi başına düşen
aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan genç çiftçiler için onaylı Gelir Tespit Belgesi

j) SGK hizmet dökümü belgesi,

k) Proje içerisinde alımı yapılacak giderlere ait taslak teknik şartname.

Genç çiftçi hibe ve destek başvuru tarihi

Hibe desteği miktarı ve mahiyeti nedir?

Destek kapsamına alınan başvurular için hibe sözleşmesi imzalayarak belirlenen şartları
yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL’ye kadar hibe yoluyla destek verilecektir.
Hibe ödemesi Ziraat Bankası aracılığıyla genç çiftçinin adına gelecektir. Hayvan alımları
TİGEM tarafından karşılanacağından hibe ödemesi direk TİGEM’e yapılacaktır.

Proje kapsamındaki gider kalemlerinin alımlarının/tesis kuruluşunun tamamlanması ve
harcamaların belgelendirilmesi (fatura) hibe ödemesi için şarttır. Ayrıca genç çiftçi proje
kapsamında yükleniciye veya 3. Şahıslara yaptığı ödemeleri banka kanalıyla yapacak ve
dekontunu ödeme talebine ekleyecektir.

Genç çiftçi, hibe ödeme taleplerini, yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya hibe
sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, beş iş günü içerisinde yatırım yerinin bağlı olduğu ilçe
müdürlüğüne yapar. Proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru
sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri beş iş günü içerisinde yerinde tespit eder,
belgelendirir ve tutanağa bağlar ve hibeye esas ödeme icmallerini beş iş günü içerisinde il
müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü, hibe ödemesine esas aylık ödeme icmallerini her ayın
yirmi beşine kadar Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük, icmalleri banka ödeme
formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağlar. Proje ve yatırım tamamlanmadan herhangi bir
hibe ödemesi yapılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır?

Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi;Valilik Makamının oluru ile vali
yardımcısının başkanlığında, bakanlık il müdürü, il müdür yardımcısı ile defterdarlık, il milli
eğitim müdürlüğü, il çalışma ve iş kurumu müdürlüğü, ziraat odası başkanlığı ve ticaret
borsası temsilcilerinden oluşan sekiz kişilik “genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu”
tarafından yapılacaktır. Bu komisyonprojeleri on iş günü içerisinde değerlendirip destek
verilecek başvuruları ilan edecektir. Destek kapsamına alınacak başvuruların belirlenmesinde
il genelindeki müracaat sayısı ve ilimize tahsis edilen bütçe imkanları doğrultusunda
puanlama ve diğer kriterler belirleyici olacaktır. Komisyonun bir başvuruyu reddetme ya da
hibe vermeme kararı kesindir, itiraz edilemez.

Hibe sözleşmesi nedir?

Proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ve destek kapsamına alınan genç
çiftçiler ile İlçe Müdürlükleri arasında karşılıklı olarak 2 nüsha hibe sözleşmesi
imzalanacaktır. Sözleşme Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olup, genç çiftçi tarafından
iyice okunmalıdır.Beş iş günü içerisinde sözleşme imzalamayan genç çiftçiler destekleme
kapsamından çıkarılacaktır.

Proje ne kadar sürede tamamlanmalıdır?

İmzalanan hibe sözleşmesi gereği genç çiftçiler, bitkisel üretim proje konularında sözleşme
tarihinden itibaren en çok kırk gün, hayvansal üretim konulu projelerde ise en çok yüz yirmi gün
içerisinde proje içeriğinegerçekleştirirler ve hibe ödeme talebine ilişkin başvurularını yaparlar.
Bu süre aşılamaz.

Hibe sözleşmesi aşamasında genç çiftçiden hangi belgeler istenir?

a) Genç çiftçinin projesini uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiğine dair, ikametgâh belgesi.
Genç çiftçi hibe ödemesinden sonra 2 yıl boyunca ikametini değiştirmeyecektir.
b) Bitkisel üretim konulu projeler için; hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti
başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan yatırım parseline ilişkin diğer hissedarlar
ile yapılan, tek yıllık bitkisel üretim proje konularında en az üç yıllık, çok yıllık bitkisel
üretim konularında ise en az beş yıllık noter onaylı kira sözleşmesi,
c) Hayvansal üretim konulu projeler için, hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti
başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlar ile noter
onaylı yapılan en az üç yıllık kira sözleşmesi.

Organik Tarım Başvurusu

d) Başvuruda, organik tarım var ise 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununa ve ilgili Yönetmelik kapsamında organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılmış sözleşme,
e) Başvuruda, iyi tarım uygulamaları var ise, Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: ilgili
Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, tarımsal ürünlerin kontrol ve
sertifikasyon işlemlerini yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kontrol ve
sertifikasyon kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılan sözleşme.
f) Basınçlı sulama sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından
çizilmiş ve onaylanmış proje ve uzmana ait onaylı diploma ve uzmanlık belgesi onaylı
örneği,
g) Hibe sözleşmesinden sonra, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımları için TİGEM ile genç
çiftçi arasında yapılan hayvan alım sözleşmesi.
h) Başvuru aşamasında imzalı olarak sunulan taahhütname sözleşme aşamasında noter onaylı olarak yenilenir.

Programın suistimali durumunda yaptırımlar nelerdir?

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı
oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen
gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere
desteklemeden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle Tarım
Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen veya hibe sözleşmesi koşullarına uygun
olarak hareket etmediği için hibe sözleşmesi fesih edilen yatırımcılar, iki yıl süreyle desteklenmesi
kapsamında hibe desteğinden yararlanamaz.

Hibe kapsamında yapılan yatırımı/alınan malları elden çıkarabilir/devredebilir
miyim?

Genç çiftçi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve
amacını, hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonraki üç yıl süre ile değiştiremez. Böyle bir
durumun tespiti halinde gerekli yaptırım uygulanır. Bu amaçla, ilçe müdürlükleri yılda en az 2
defai İl Müdürlükleri de en az 1 defa rutin olarak proje faaliyetlerini yerinde kontrol eder ve
tutanağa bağlar.

Proje kapsamında hangi gider kalemleri kabul edilir?

1) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü
haricindeki, makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arılı kovan
ve canlı hayvan alımı giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, proje giderleri mutlaka teknik özellik olarak
belirtilmelidir.

3) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas alım miktarı ve adedi değiştirilemez.
Proje sahibi, projede yer alan miktar ve adetten daha büyük alımları proje yürütme birimi onayıyla
alabilir.

4) Proje kapsamındaki makine, ekipman ve malzemelerin hibe sözleşmesinden sonra alımı
yapılmalı ve mutlaka yeni olması gerekmektedir,

5) Yeni alınan taşınırlar hibe sözleşmesi imzalanmasından sonra 3 (üç) yıl süre ile satılamaz,
başkasına kiralanmaz, kullanım hakkını her ne ad ve suretle olursa olsun devredilmez, rehin
gösterilmez.

6) Proje kapsamında; eşten, anneden, babadan, kardeşten, çocuktan ve bunların sahip/ortağı
olduğu işletmelerden destek kapsamında makine, ekipman, malzeme, fide, fidan, tohum ve canlı
hayvan satın alınamaz.

7) Makine, ekipman ve malzeme ile ilgili taslak teknik özellikler proje başvuruları ekinde
sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.

8) Genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği proje konuları
kapsamındaki canlı hayvan alımlarını TİGEM’den hayvan alım sözleşmesi kapsamında
gerçekleştirirler.

Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler nelerdir?

Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir
harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük
üstlenmez.Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen
ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.

Proje kapsamında genç çiftçinin yapacağı herhangi bir masraf var mıdır?

Hibe kapsamında %0.2 banka komisyonu hibeden kesilecektir. Bunun dışında
yatırıma/alımlara ait gider kalemlerinin otuz bin liranın üzerindeki miktarı ayni katkı olarak,
giderlere ait KDV (yapılan harcamaların katma değer vergisi), alınan hibe miktarı üzerinden
%4 gelir vergisi kesintisi, proje kapsamında yaptırmak zorunda olduğu TARSİM sigorta
primleri ve noter masrafı gibi masraflar genç çiftçi tarafından karşılanacaktır.

Yatırımda bildirilen gider kalemleri tek bir yüklenici/tedarikçiden mi
alınmalıdır?

Genç Çiftçi, projenin tamamını veya projeyi bölümler halinde (makine-ekipman alımı ve
tesis gibi) ayrı ayrı alımlar ile gerçekleştirebilecektir.

Genç çiftçi satın alımları hangi usulle yapacaktır?

Satın alımlar ulusal ihale mevzuatına bağlı kalınmaksızın, tebliğ, uygulama rehberi ve
hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

Diğer önemli hususlar nelerdir?

. İlan edilen Tebliğ ve Uygulama Rehberi, hibe sözleşmesi ile bunların ekleri iyi
incelenmeli, genç çiftçi tarafından hak ve sorumluluklar bilinmelidir.

. Genç Çiftçiler proje kapsamında yatırımını yaptığı iştigal konusuyla ilgili kurum
ve kuruluşların mevzuatları doğrultusunda alması/yapması gereken izin/ruhsat
işlemlerini yerine getireceklerdir.

. Proje dosyasının titizlikle hazırlanması, eksik bilgi/belgeye meydan verilmemesi,
proje gider kalemleri ve fiyatlarının belirlenmesinde gerçekçi olunması projenin
değerlendirmeye alınmasında çok önemlidir.

Artniyet ve suistimal

. Projenin uygulanmasına yönelik her tür artniyet ve suiistimal, yanıltıcı
bilgi/belgenin yasal yaptırımının olduğu bilinmelidir.

. Genç çiftçinin başvuru konusu proje hakkında mezuniyetinin olması veya ilgili
kurumlarca düzenlenmiş bir eğitime katılarak belge almış olması gerekmektedir.
Eğer eğitime katılmamış ise hibe ödemesinden sonraki 2 yıl içerisinde bu tür bir
eğitime katılarak belgesini İlçe Müdürlüğüne sunmayı taahhüt etmektedir.

. Proje başvurusunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi hibe sözleşmesinin
feshini ve hibenin geri alınmasını gerektirmektedir.

Arazi sulama projeleri

. Basınçlı sulama sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman
tarafından çizilmiş ve onaylanmış proje ve uzmana ait onaylı diploma ve
uzmanlık belgesi onaylı örneği hibe sözleşmesi öncesi sunulmalıdır. Basınçlı
sulama sistemi kurulması projeleri, 24/01/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev ve
Yetkilerine İlişkin Tüzük” hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri
tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olmalı. Uzmanlık belgesi ve/veya diploma
eklenmelidir.

. Besi projesinde alınacak hayvanlar; angus, hereford, şarole, montofon(esmer) ve
simental ırkıdır.

. Besi projesinde 11 baş, düve projesinde 6 baş, küçükbaş projesinde 60 baş
kapasiteli ahır/ağıl olmalıdır.

. Proje içeriğinde bulunan fidan ve tohum girdilerinin sertifikalı olması
gerekmektedir.

Tavuk ve yumurta üreticisi

. Tavukçuluk projelerinde Bakanlığımız tarafından yayımlanan; Yumurtacı Tavukların
Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik kapsamında istenilen altyapı
ve şartlar yerine getirilmelidir.

. Projenin uygulanacağı yerin kiralık veya hisseli olması durumunda hayvancılık
ve tek yıllık bitkisel üretim proje konularında en az üç yıllık, çok yıllık bitkisel üretim
konularında ise en az beş yıllık noter onaylı kira sözleşmesi istenecektir.

. Başvuruda, organik tarım var ise 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım
Kanununa ve ilgili Yönetmelik kapsamında organik ürünün veya girdinin, üretiminden
tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak
üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile genç
çiftçi arasında yapılmış sözleşme, hibe sözleşmesi öncesi sunulacaktır.

. Başvuruda, iyi tarım uygulamaları var ise, Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: ilgili
Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, tarımsal ürünlerin kontrol ve
sertifikasyon işlemlerini yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kontrol ve
sertifikasyon kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılan sözleşme, hibe sözleşmesi öncesi
sunulacaktır.

. Genç çiftçi, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanların TİGEM tarafından kendisine
tesliminden sonra beş işgünü içerisinde TARSİM tarafından düzenlenmiş hayvan hayat
sigortası poliçesi suretini İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder.

. Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen veya hibe sözleşmesi koşullarına
uygun olarak hareket etmediği için hibe sözleşmesi fesih edilen yatırımcılar, iki yıl
süreyle desteklenmesi kapsamında hibe desteğinden yararlanamaz.

Yorumlar

Yorum

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz